Báo cáo thống kê

1. Báo cáo tình hình thực hiện công việc

1. Báo cáo tình hình thực hiện công việc

Giúp lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ tình hình thực hiện của công việc.

Các bước thực hiện:

 • Vào Báo cáo/Tình hình thực hiện công việc


 • Lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi số lượng công việc của các cá nhân trong đơn vị và số lượng công việc của đơn vị trực thuộc đã thực hiện theo các trạng thái hoàn thành công việc.
 • Lãnh đạo đơn vị có thể xem số liệu dưới dạng biểu đồ tổng quan hoặc bảng số liệu chi tiết.
 • Lãnh đạo đơn vị có thể thống kê các công việc theo Loại việc, Vai trò, Thời gian và Nguồn công việc
  • Loại việc: Thống kê số lượng công việc theo kế hoạch hoặc phát sinh
  • Vai trò: Thống kê số lượng công việc theo các vai trò Tôi chủ trì/Tôi phối hợp/Tôi giao
  • Thời gian: Thống kê số lượng công việc theo khoảng thời gian tùy chọn
  • Nguồn công việc: Thống kê số lượng công việc theo các nguồn từ Cấp trên giao hoặc công việc trong Nội bộ đơn vị
 • Khi cần xuất bảng thống kê số lượng công việc ra excel để đưa vào các báo cáo tương ứng, anh/chị có thể sử dụng chức năng Xuất khẩu để xuất khẩu kết quả theo bộ lọc đã chọn.

2. So sánh tình hình thực hiện công việc

2. So sánh tình hình thực hiện công việc

Giúp lãnh đạo đơn vị so sánh tình hình thực hiện của công việc trong các kỳ báo cáo khác nhau.

Các bước thực hiện

 • Vào Báo cáo/So sánh tình hình thực hiện công việc

 • Lãnh đạo đơn vị chọn kỳ báo cáo cần so sánh theo các giá trị Tháng/Quý/Năm hoặc khoảng thời gian tùy chọn
 • Lãnh đạo đơn vị có thể thống kê các công việc theo Loại việc, Vai trò và Nguồn công việc

  • Loại việc: Thống kê số lượng công việc theo kế hoạch hoặc phát sinh
  • Vai trò: Thống kê số lượng công việc theo các vai trò Tôi chủ trì/Tôi phối hợp/Tôi giao
  • Nguồn công việc: Thống kê số lượng công việc theo các nguồn từ Cấp trên giao hoặc công việc trong Nội bộ đơn vị
 • Lúc này, lãnh đạo đơn vị có thể so sánh tình hình thực hiện của từng tình trạng hoàn thành công việc bằng biểu đồ tổng quan hoặc bảng số liệu chi tiết của từng đơn vị/cá nhân
 • Khi cần xuất bảng thống kê số lượng công việc ra excel để đưa vào các báo cáo tương ứng, anh/chị có thể sử dụng chức năng Xuất khẩu để xuất khẩu kết quả theo bộ lọc đã chọn.
Cập nhật 11/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan