Chuyển tiếp công việc

Khi nhận được công việc từ cấp trên giao xuống, người dùng có thể chuyển tiếp công việc xuống cho nhân viên cấp dưới thực hiện (bao gồm toàn bộ nội dung công việc cấp trên giao (mô tả công việc, tài liệu đính kèm) mà vẫn theo dõi được ở cả hai cấp.

1. Trên giao diện chi tiết công việc, chọn Chuyển tiếp.

2. Chọn Đơn vị/Người chủ trì: Là Đơn vị/Người chịu trách nhiệm chính thực hiện công việc.

Chọn Hạn hoàn thành.

 Chọn Người phối hợp: Là người có liên quan đến công việc, chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nhỏ để hỗ trợ, hoặc cung cấp tài liệu, thông tin để Người chủ trì có thể hoàn thành tốt công việc được giao.

3. Trường hợp muốn chia sẻ các tệp đính kèm của công việc cha cho Người chủ trì thì tích chọn vào mục Chia sẻ tất cả bộ tệp đính kèm cho công việc này.

4. Nhấn Chuyển tiếp. Chương trình sẽ tự động tạo một công việc con với đúng nội dung của công việc cha và giao cho Đơn vị/Người chủ trì vừa chọn.

 

Cập nhật 01/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan