1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Đăng nhập vào phần mềm

Đăng nhập vào phần mềm

Giúp người dùng vào đúng tài khoản và đảm bảo tính bảo mật trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

1. Anh/chị truy cập vào link đăng nhập: https://taskgoapp.misa.vn/login

2. Trên giao diện yêu cầu đăng nhập, điền chính xác tài khoản và mật khẩu đăng nhập, sau đó nhấn Đăng nhập.

Trường hợp 1: Người dùng có tài khoản chỉ thuộc 1 đơn vị thì đăng nhập và làm việc như bình thường.

Trường hợp 2: Với người dùng có tài khoản (email kích hoạt) thuộc 2 đơn vị trở lên thì khi đăng nhập lần đầu tiên sẽ cần xác định làm việc ở đơn vị nào.

Khi muốn đổi dữ liệu làm việc, nhấn biểu tượng Cài đặt trên góc phải màn hình/Thông tin tài khoản/Hồ sơ/Đơn vị để đổi đơn vị làm việc.

Lưu ý:

Nếu anh/chị nhập đúng tài khoản, chương trình trả về Màn hình danh sách công việc để có thể bắt đầu sử dụng.

Chương trình sẽ hiển thị cảnh báo nếu thông tin đăng nhập thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Không có trên hệ thống
  • Chưa được kích hoạt
  • Đang ở trang thái ngưng hoạt động
  • Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Trường hợp anh/chị quên mật khẩu, lấy lại mật khẩu đăng nhập theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan